Zabytek miesiąca

W kwietniu 2016 roku Muzeum Historyczne w Legionowie przeprowadziło na terenie naszego powiatu archeologiczne badania powierzchniowe, w których uczestniczyli studenci Instytutu Archeologii UKSW. Naszym głównym celem było sprawdzenie czy dane o stanowiskach archeologicznych, znajdujące się w archiwach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgadzają się ze stanem faktycznym. W trakcie naszych poszukiwań znaleźliśmy prezentowaną na zdjęciu zapinkę. Zabytek ten został wykonany z brązu (dł. 2,6 cm). Może on pochodzić z grobu lub obiektu osadniczego ludności kultury przeworskiej. Tego typu fibule typ A.V, 8 datowane są na II w. po Chr.