Relacja ze spotkania podsumowującego projekt badawczy

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta powiatu legionowskiego Jerzy Zaborowski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Krzysztof Jakubiak, kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, uczestnicy projektu i licznie zgromadzeni goście. W trakcie spotkania omówiono cele i przebieg projektu prowadzonego przez nasze muzeum wraz z Instytutem Archeologii UW, Instytutem Archeologii UR i Państwowym Muzeum Archeologicznym przy współpracy z Instytutem Archeologii UKSW i Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Był finansowany  ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MPRH). Efektem czteroletniej pracy było wydanie publikacji, której zawartość przedstawiono podczas spotkania. Sam projekt był prowadzony z myślą o zachowaniu dziedzictwa archeologicznego Mazowsza, jako jednego z fundamentów wspólnego, narodowego dziedzictwa kulturowego. Dziękujemy za udział w spotkaniu i liczymy, że pozycja ta, dostępna między innymi w bibliotece muzealnej będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.