Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1914-1918. Formacja głębokich rezerw.

Książka „Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1914-1918. Formacja głębokich rezerw” autorstwa Jacka Szczepańskiego wydana została nakładem Oficyny Wydawniczej „Ajaks” w 2012 r. Jest to pierwsze tak wyczerpujące opracowanie poświęcone oddziałom pomocniczym niemieckiej armii, działającym na tyłach frontu. Wykorzystano w nim  niemieckie dokumenty wojskowe powstałe w sztabie GGW w latach 1915–1918,  a także niemiecką prasę z lat I wojny oraz pamiętniki i wspomnienia landszturmistów polskiego pochodzenia.

Autor w ponad 300-stronicowym tomie przedstawił obraz okupacyjnych wojsk niemieckich na ziemiach polskich podczas I wojny światowej, których podstawę w GGW stanowiła piechota landszturmu. Składała się ona często z żołnierzy z drugiego powołania w wieku 39–45 lat, a jej zadaniem była eksploatacja gospodarcza zajętych terytoriów oraz utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

W  opracowaniu omówiono rozwój formacji głębokich rezerw do 1914 r., genezę landszturmu pruskiego, temat głębokich rezerw w innych państwach europejskich oraz ich funkcjonowanie w Cesarstwie Niemieckim przed I wojną. Opisane tu zostały walki landszturmu w latach 1914–1915, w tym m.in. udział w zdobyciu Twierdzy Modlin. Kolejne rozdziały dostarczają wiedzy na temat jego miejsca w strukturach wojskowych Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego w latach 1915–1918, w tym organizacji sztabu i instytucji wojskowych GGW, charakterystyki sił landszturmu (liczebność, dyslokacja pododdziałów, wyszkolenie i służba garnizonowa, rola saperów). Przedstawiono również funkcjonowanie formacji, jej funkcję policyjno-rekwizycyjną (wystawienie wart, pilnowanie różnego typu obozów, przeprowadzanie akcji rekwizycyjnych) oraz inne zadania wykraczające poza tradycyjną służbę wojskową, takie jak organizowanie pododdziałów grobownictwa wojennego, pomoc w szpitalach czy niesienie pomocy jeńcom i niemieckim repatriantom powracającym ze Wschodu.

Rozdział „Życie poza służbą” poświęcono prowadzonej wśród batalionów landszturmu edukacji patriotycznej, w tym prasie wojskowej oraz wizerunkowi żołnierzy w sztuce i propagandzie wojennej. Opracowanie kończy się omówieniem rozbrajania landszturmu na terenie GGW w listopadzie 1918 r. i związanych z tym problemów.

W publikacji znalazło się ponad 80 zdjęć, mapy i reprodukcje typów stempli formacyjnych batalionów landszturmu oraz słownik wybranych pojęć.