Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939

Publikacja autorstwa Jacka Szczepańskiego „Wojska balonowe. Legionowo 1897–1939” wydana została przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” we wrześniu 2004 r.

Autor po raz pierwszy kompleksowo scharakteryzował wielkie tradycje balonowe Legionowa, sięgające XIX stulecia. W rozdziale I omówił stacjonujące w garnizonie Jabłonna (Legionowo) w latach 1897–1915 rosyjskie jednostki balonowe. Dalszą część książki zajmuje historia polskich wojsk balonowych, zakwaterowanych w legionowskim garnizonie w latach 1920–1939. W rozdziale II znajdują się szczegóły dotyczące powstania 2. Batalionu Balonowego, szkoleń jego żołnierzy oraz infrastruktury garnizonowej, tj. parku i portu balonowego. W rozdziale III przedstawiono funkcjonowanie wojskowych zakładów balonowych w Legionowie w dwudziestoleciu międzywojennym na czele z Wytwórnią Balonów i Spadochronów. Rozdział IV J. Szczepański poświęcił życiu pozasłużbowemu kadry wojsk balonowych w Legionowie i omówił m.in. okoliczności ufundowania pomnika Józefa Piłsudskiego w 1931 r. W kończącym publikację V rozdziale, zatytułowanym „Piękno lotu jest nieme”, autor odnotował osiągnięcia pilotów w sporcie balonowym, w którym znaczący udział mają oficerowie 2. Batalionu Balonowego – w tym sukcesy w krajowych Zawodach Balonów Wolnych o Puchar im. płk. Aleksandra Wańkowicza i Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych o Puchar im. Gordona Bennetta.

Ostatnie podrozdziały przedstawiają losy kompanii balonowych we wrześniu 1939 r., ewakuację Wytwórni Balonów i Spadochronów z Legionowa oraz wojenne losy kadry 2. Batalionu Balonowego. Książka zapoczątkowała w 2004 r. cykl wydawniczy: „Z dziejów polskiej aeronautyki”, który liczy już dziewięć tytułów.