Naczynia kultury trzcinieckiej

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 2011 roku natrafiono na bardzo ciekawy obiekt o chronologii znacznie wcześniejszej niż badane cmentarzysko kultury przeworskiej. Było to znalezisko pozostałości dwóch naczyń glinianych należących do kultury trzcinieckiej. Ta kultura, z wczesnej epoki brązu, rozwijała się na terenach dzisiejszej centralnej, południowej i wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi od ok. 1900 do 1000 roku przed Chrystusem. Znalezione naczynia stanowią przykłady ceramiki tej kultury z klasycznych faz jej rozwoju. Są to stosunkowo duże, o esowatym profilu garnki z charakterystycznym zdobieniem w postaci dookolnych żłobków na szyi naczynia i skośnie ściętych wylewach.

O ludności kultury trzcinieckiej niestety nie potrafimy dużo powiedzieć. Prawdopodobnie zajmowała się przede wszystkim hodowlą zwierząt i w nieco mniejszym stopniu uprawą ziemi. Zmarłych chowano zarówno w obrządku ciałopalnym i szkieletowym. Z obszaru Mazowsza znamy liczne ślady zamieszkiwania tej ludności jednak jak dotąd nie odkryto zwartych osad ani cmentarzysk.